בדיקות תקופתיות של מתקני חשמל

רשיון חשמלאי לביצוע בדיקות
במשרדנו השכלה רחבה וניסיון רב המתורגמים למומחיות וביחד עם מיכשור מתקדם הנושא כיול בתוקף יש בידינו היכולת לבדוק כל סוג של מתקן חשמלי, בכל סוגי המתחים והתדרים.
 
"מתקן חשמלי" - מתקן המשמש לשם ייצור חשמל, הולכתו, הפצתו, צריכתו, צבירתו או שינויו (טרנספורמציה), לרבות מבנים, מכונות, מכשירים, מצברים, מוליכים, אביזרים וציוד חשמלי קבוע או מיטלטל, הקשורים במתקן;
האחריות לשמירה על תקינות המתקן חלה על המחזיק בנכס ו/או מתכנן המתקן ו/או הקבלן המבצע ו/או מפעיל המתקן, בהתאם לעניין.
האמצעי המרכזי המאפשר קבלת מידע על בטיחות מתקן החשמל הוא ביצוע בדיקה תקופתי ע"י  בעל רשיון מסוג "חשמלאי בודק" על מנת לאתר ליקויים מבעוד מועד ולהנחות על תיקונם.
רישוי העוסקים בתכנון ובביצוע חשמל מופיע בחוק החשמל, התשי"ד-1954, ובתקנות שנכתבו על פיו, ולא בחוקי התכנון והבניה. בסעיף 6(א) לחוק החשמל מיוחד העיסוק בעבודות חשמל אך ורק למי שהוסמך לכך.
 
"לא יעסוק אדם בביצוע עבודת חשמל, אלא אם יש בידו רשיון מאת המנהל המתיר לו ביצוע עבודה מסוג זה ובהתאם לתנאי הרשיון; תקופת תקפו של הרשיון תיקבע בו."
"השר ימנה בהודעה ברשומות מנהל עניני חשמל (להלן -מנהל)"

בטיחות בשימוש במתקן החשמל מחייבת שמירה על תקינותו!

בדיקת חשמל תקופתית
תדירות ביצוע בדיקות תקופתיות (לאחר הפעלה ראשונה)
דרישות לביצוע בדיקות חשמל על פי חוק
דרישות לביצוע בדיקות חשמל למתקנים
  בהתאם לדרישות הרשות הארצית לכיבוי והצלה לצורך רישוי עסקים.

חוק החשמל מגדיר 3 סוגי רשיונות לביצוע בדיקות חשמל:
 
חשמלאי-בודק - סוג 1: בעל רשיון חשמלאי-בודק סוג 1 רשאי לעסוק בביצוע בדיקות של מיתקן חשמלי בעל עוצמת זרם עד 3X80 אמפר במתח נמוך, למעט עבודות חשמל אשר תוכננו וגם בוצעו על ידו.
 
חשמלאי-בודק - סוג 2: בעל רשיון חשמלאי-בודק סוג 2 רשאי לבצע בדיקות של מיתקן חשמלי בעל עצמת זרם עד 3X250 אמפר במתח נמוך, למעט עבודות חשמל אשר תוכננו וגם בוצעו על ידו.
 
חשמלאי-בודק - סוג 3: בעל רשיון חשמלאי-בודק סוג 3 רשאי לעסוק בביצוע בדיקות בכל מיתקן חשמלי.
קיימות דרישות לביצוע בדיקות חשמל למתקנים על פי חוק החשמל.
קיימות דרישות לביצוע בדיקות חשמל ע"י הרשות הארצית לכיבוי והצלה במסגרת רישוי עסקים, ע"י משרד החינוך בהתאם לחוזר הבטיחות של המשרד, ע"י חברות הביטוח כתנאי לביטוח.  דרישות אלו לעיתים חופפות לדרישות שקיימות בתחיקה.
בדיקה לפני הפעלה ראשונה של המתקן. עמידה בבדיקה זו הינה תנאי הכרחי לחיבור
המתקן לחשמל. בדיקה זו נועדה לבדוק את התאמתו של המתקן לנדרש בחוק החשמל     והתקנות שנכתבו על פיו ולתוכניות.
 
בדיקה לאחר "שינוי יסודי" במתקן ("שינוי יסודי" במתקן: החלפת לוח חשמל או הגדלת מפסק ראשי ו/או שינוי שיטת הגנה בפני חישמול ו/או שינוי חתך מוליכים ומבטחים על מעגלי יציאה, הוספת מעגלי יציאה, שינוי ייעוד וכו').
 
בחלק מהתקנות קיימות דרישות לבדיקות תקופתיות.
  בהתאם לדרישות ביטוח.
  על פי התקנות:
  הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול - במקרה שלא קיימת במתקן הארקת יסוד או    
  מיתקן חשמלי ציבורי בבניין רב קומות - אחת לשנה לפחות
  התקנת גנרטורים למתח נמוך - אחת ל 5 שנים לפחות
  מתקני חשמל באתרים רפואיים - כתלות בסוג הבדיקה, לכל היותר 3 שנים
  מתקני חשמל לתמרורי הורייה - רמזורים - אחת לשנתיים לפחות
  התקנות מערכות אל-פסק סטטיות - אחת ל 5 שנים לפחות
  מתקני חשמל בבריכה - אחת ל 6 שנים לפחות
  מתקן חשמל ארעי באתר בנייה - אחת לשנה לפחות.
במקרה סכנה של איכול מוגבר של אלקטרודת ההארקה, אחת ל 5 שנים לפחות
בדיקת חשמל תקופתית
 

כתובת: רחוב רענן 15 חיפה  |   טלפון: 04-8642962   |   נייד: 054-4441965  |  פקס: 04-8362615  |   דוא"ל: efroni.yigal@gmail.com

אתר זה מוצג במיטבו בדפדפן כרום 1024x768